Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grzmiącej

Regulacje prawne

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grzmiącej jest wyodrębnioną jednostką organizacyjną samorządu terytorialnego (Gminy Grzmiąca) działającą w formie jednostki budżetowej. Ośrodek został utworzony przez Radę Narodową w Grzmiącej uchwałą z dnia 18 kwietnia 1990 roku nr XIII/49/90.
Ośrodek realizuje zadania zlecone, zadania własne gminy i zadania własne gminy o charakterze obowiązkowym w zakresie pomocy społecznej, dodatków mieszkaniowych, świadczeń rodzinnych świadczeń wychowawczych, świadczenia "Dobry Start", świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych, pomocy materialnej o charakterze socjalnym, karty dużej rodziny.
Ośrodek działa na podstawie:
  • uchwały Nr XIII/49/90 Rady Narodowej w Grzmiącej z dnia 18 kwietnia 1990 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grzmiącej,
  • ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
  • ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,
  • ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych,
  • statutu Ośrodka uchwalonego przez Radę Gminy Grzmiąca.
Kierownik Ośrodka składa Radzie Gminy coroczne sprawozdanie z działalności Ośrodka oraz przedstawia potrzeby w zakresie pomocy społecznej.

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2021-04-12 11:00przez:
Opublikowano:2021-04-12 09:39przez:
Zmodyfikowano:2021-10-11 09:39przez:
Podmiot udostępniający: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grzmiącej
Odwiedziny:147

Rejestr zmian

  • [2021-10-11 09:39:14]Piotr Chojnicki
  • [2021-05-12 12:56:29]Piotr Chojnicki